Vzťah firma-produkt-Výrobková politika podniku

Výrobková politika podniku

Výrobková politika podniku

Výrobková politika podniku

Každý podnik má vlastné zámery vo výrobkovej politike, ktorou sa stanovujú pravidlá a ciele výrobného programu.

Výrobková politika je rozhodnutie podniku:

§         hĺbke a šírke výrobného programu,

§         zmenách výrobného programu.

Rozhodnutie o hĺbke a šírke výrobného programu

Podnik sa spravidla zameriava na výrobu viacerých výrobkov, ktoré sa vo výrobnom programe označujú ako výrobná rada alebo sortiment. Ak sa podnik rozhoduje o výrobnej rade, rozhoduje o počte skupin príbuzných výrokov, t. j. o šírke výrobného programu. Ak sa rozhoduje o sortimente, z ktorého sa majú skupiny skladať (značky, typy výrobkov), rozhoduje o híbke výrobného programu, čiže o výrobkovom mixe. Výrobný podnik má výrobný sortiment, obchodný podnik má obchodný sortiment.

Manažment podniku sa musí rozhodnúť:

§          či sa bude vyrábať alebo predávať viac (či menej) tovarových skupin (rozhodnutie o šírke),

§          či sa v danom sortimente bude vyrábať alebo predávať viac (či menej) tovarových druhov (rozhodnutie o hĺbke).

Produktový rad je skupina produktov príbuzných svojimi funkciami, nákupnými potrebami zákazníkov alebo distribučnými kanálmi.

Rozhodnutia o produktovom rade:

1.            o dĺžke produktového radu - možno ho systematicky zväčšovať predlžovaním alebo dopĺňaním

2.            o predĺžení produktového radu - rozšírenie za hranice doterajšieho rozsahu (hore alebo dole)

3.            doplnenie produktového radu t.j. pridanie viacerých druhov produktov do existujúceho radu

Rozhodnutie o zmenách výrobného programu

Ak chce podnik obstáť v konkurencii, musí svoj výrobný program alebo predávaný sortiment po určitej dobe meniť.

Manažment podniku sa rozhoduje:

§          o zavedení nových výrobkov na trh,

§          o čiastočnej zmene výrobkov (čiastočnej inovácii),

§          o vyradení výrobkov z výrobného programu.

Tieto rozhodnutia sú nevyhnutné z dôvodu, že každý výrobok sa na trhu predává len určitú dobu, počas ktorej výrobok prechádza určitými vývojovými štádiami (fázami). Tieto fázy nazývame „životný cyklus výrobku", lebo predstavujú proces jeho starnutia.

\"marketing3.jpg\"

Produktový mix je súbor produktových radov a variantov, ktoré určitý predávajúci ponúka na predaj.

Rozhodovanie o produktovom mixe:

1.            šírka - počet rozdielnych produktových radov

2.            dĺžka - celkový počet vyrábaných druhov produktov

3.            hĺbka - koľko variantov sa ponúka z každého druhu produktu v produktovom rade

4.            konzistencia   

 

Projekt je realizovaný v rámci ESF SOP Ľudské zdroje
© 2016 eSoft s.r.o., powered by www.proxia.sk